Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Khlevniuk, O. V.

Politbiuro CK VKP(b) i Sovet Ministrov SSSR, 1945[...]

 Wydano: Moskva : ROSSPEN , 2002

Regionalnaia politika N.S. Khrushcheva

Regionalnaia politika N.S. Khrushcheva; CK KPSS i[...]

 Wydano: Moskva : ROSSPEN , 2009

Vasilev, V. I.

Zhizn v okkuatsii

 Wydano: Moskva : ROSSPEN (Rossiiskaia politiche , 2010

Zubkova, E. I.

Na "kraiu" sovetskogo obshchestva

 Wydano: Moskva : ROSSPEN, 2010